Terms and conditions

Na temelju članka 33. stavak 4. a u svezi članka 4. t. 26. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne Novine“ br. 82/2013)  tvrtka Particula d.o.o. utvrđuje slijedeće:


OPĆE UVJETE PRIJEVOZA

   

I  OPĆE ODREDBE   

 

PRIJEVOZNIK je Particula d.o.o., Ulica grada Vukovara 239a, 10000 Zagreb, HR.

PUTNIK je osoba koju prijevoznik prevozi uz naknadu.

PRIJEVOZ U MEĐUNARODNOM CESTOVNOM PROMETU je prijevoz između dvije ili više zemalja Europske unije.

VOZILO je autobus i osobno vozilo koji su namijenjeni isključivo prijevozu putnika.

VOZNA KARTA  je dokument s kojim putnik ostvaruje pravo na prijevoz kod prijevoznika pod uvjetima utvrđenim ovim općim uvjetima prijevoza.

 

Članak 1.

Ovim općim uvjetima prijevoza utvrđuju se međusobni odnosi prijevoznika i putnika koji koriste usluge prijevoznika u javnom cestovnom prijevozu i uvjeti pod kojima će prijevoznik pružiti uslugu prijevoza putniku i njegovoj prtljazi.

 

II  UGOVOR O PRIJEVOZU 

 

Članak 2.

Ugovorom o prijevozu prijevoznik se obvezuje sigurno prevesti putnika i njegovu prtljagu prema ugovorenoj relaciji  po objavljenom voznom redu, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti  naknadu za prijevoz.Ugovor o prijevozu može se sklopiti i između prijevoznika i naručitelja prijevoza, u kojem slučaju naručitelj prijevoza preuzima obvezu plaćanja naknade za prijevoz. Postojanje ugovora o prijevozu dokazuje se voznom kartom ili posebnim ugovorom.

 

Članak 3.

Vozna karta sadrži datum, vrijeme i relaciju putovanja, podatke o prijevozniku i cijenu prijevoza. Vozna karta se prodaje na  internet stranicama prijevoznika te u vozilima prijevoznika. Ukoliko na registriranom stajalištu na liniji koju prijevoznik obavlja nije organizirana prodaja voznih karata. Vozna karta može biti ispisana kompjuterski ili ručno.

 

Članak 4. 

Vozna karta se u pravilu izdaje za jednokratnu vožnju, odnosno vožnju u jednom smjeru i obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme putovanja koje je naznačeno na voznoj karti. Putnik može kupiti i povratnu voznu kartu za putovanje na relacijama koje kao takve odredi prijevoznik. Povratna vozna karta omogućuje putniku putovanje u polasku i povratku na unaprijed utvrđenoj relaciji, a obvezuje prijevoznika za određeni datum i vrijeme polaska koje je naznačeno na karti i to isključivo za putovanje u polasku, dok je datum i vrijeme putovanja u povratku putnik dužan potvrditi kupnjom rezervacije. Osnova za izračun cijene povratne vozne karte je puna cijena dvaju voznih karata u jednom smjeru sukladno relaciji putovanja, umanjena za visinu popusta prema unaprijed određenim komercijalnim povlasticama prijevoznika.

Na povratnoj voznoj karti naznačeno je vrijeme važenja koje se računa od dana započetog putovanja, i ista se ne može koristiti nakon proteka roka važenja. Povratne vozne karte vrijede na linijama prijevoznika i u iznimnim situacijama na linijama drugih prijevoznika ukoliko postoji dogovor između prijevoznika.

Kupac je dužan rezervirati povratnu kartu minimalno 48h prije putovanja na brojeve telefona naznačenima na internet stranici www.particula.hr za određenu linijui, ili na Autobusnom kolodvoru Zagreb, na šalterima Autobusnog kolodvora ili na drugom katu Autobusnog kolodvora u prostorijama tvrtke Particula d.o.o. Ukoliko je kupac prilikom kupnje online karte naznačio vrijeme polaska i mjesto sjedenja nije dužan rezervirati kartu.

 

Članak 5.

Izmjenu termina polaska naznačenog na voznoj karti moguće je izvršiti ukoliko putnik zahtjev postavi prometnom uredu ili drugoj ovlaštenoj osobi prijevoznika i to najkasnije 2 sata prije početka putovanja u unutarnjem linijskom prijevozu odnosno 6 sati prije početka putovanja u međunarodnom linijskom prijevozu. U tom slučaju, putnik je dužan za dan putovanja platiti novu rezervaciju i kolodvorsku uslugu. 

Prethodni stavak ovog članka ne odnosi se na internet prodaju voznih karata.

 

Članak 6.

Prijevoznik će putniku na njegov zahtjev izdati potvrdu o cijeni vozne karte za zatraženu relaciju na kojoj prijevoznik obavlja prijevoz. Potvrda se izdaje na prodajnim  mjestima i naplaćuje prema važećem cjeniku prijevoznika.

 

III POVRAT NAKNADE ZA PRIJEVOZ

 

Članak 7.

Prijevoznik se obvezuje vratiti putniku naknadu za prijevoz umanjenu za iznos od 15% na ime manipulativnih troškova, ako putnik odustane od putovanja i podnese zahtjev prijevozniku u međunarodnom linijskom prijevozu najkasnije 6 sati prije početka putovanja

Putnik iz stavka 1 ovog članka nema pravo na povrat novca uplaćenog za kolodvorsku uslugu i rezervaciju.

Ukoliko putnik prijevozniku podnese zahtjev za  povrat naknade za prijevoz neiskorištenog dijela povratne vozne karte u roku važenja iste, prijevoznik će od plaćene cijene povratne vozne karte odbiti cijenu prijevoza u jednom pravcu sa odgovarajućom komercijalnom povlasticom i 15% na ime manipulativnih troškova te će razliku isplatiti putniku. Rok važenja povratne vozne karte računa se od dana započetog putovanja.

 

Članak 8.

Za izgubljenu, oštećenu ili uništenu voznu kartu kao i voznu kartu koja je otkazana  poslije vremena navedenog u članku 9. stavka 1. ovih općih uvjeta, naknada za prijevoz se ne vraća.  Putnik koji je svojom krivnjom otputovao autobusom drugog prijevoznika, a ne prijevoznikom za kojeg je kupio voznu kartu nema pravo povrata plaćenog iznosa vrijednosti vozne karte.

 

Članak 9. 

Povrat naknade za prijevoz vrši se na osnovu cjelovite i neoštećene vozne karte na prodajnom mjestu gdje je vozna karta kupljena odnosno na najbližem prodajnom mjestu, ukoliko je vozna karta kupljena u vozilu prijevoznika.

Prodajno osoblje može izvršiti povrat naknade za prijevoz uz uvjet da  je voznu kartu ovjerio službujući prometnik ili druga ovlaštena osoba prijevoznika.

Za vozne karte kupljene putem  internet stranica  zahtjev za povratom naknade se podnosi pisanim putem na adresu prijevoznika iz članka 19. ovih općih uvjeta.

 

IV OBVEZE PUTNIKA

 

Članak 10.

Putnik je dužan provjeriti sve elemente vozne karte u trenutku kada je zaprimi i odmah prijaviti utvrđene greške prodajnom osoblju.  Ukoliko putnik ne informira na vrijeme prijevoznika o greški, vozna karta smatrat će se ispravnom.

 

Članak 11. 

Prijevoznik zadržava pravo ne izdati voznu kartu i odbiti primiti na prijevoz putnike koji svojim ponašanjem nanose štetu imovini prijevoznika te uznemiravaju  ostale putnike ili vozno osoblje.

   

Članak 12.

Putnik je obvezan brinuti se da na polasku na autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu ili među stajalištu uđe u vozilo koje prometuje na liniji i da na svom završnom  autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu izađe iz vozila.

Putnik može ući ili izaći iz vozila samo na autobusnom kolodvoru  odnosno stajalištu koje je predviđeno po voznom redu. Putnik se treba brinuti da otputuje prijevoznikom označenim na voznoj karti. Putnik je obvezan brinuti se da dođe na početno stajalište najmanje 10 minuta prije polaska. U slučaju kašnjenja putnika, prijevoznik nema nikakve obaveze prema putniku. 

 

Članak 13.

Putnik je dužan čuvati voznu kartu tijekom cijelog putovanja te je pokazati na zahtjev ovlaštene osobe prijevoznika, koja se identificira službenom iskaznicom kontrolora.

Ukoliko putnik koristi voznu kartu sa komercijalnom povlasticom, mora dokazati svoj identitet osobnom ispravom ili drugim odgovarajućim dokumentom (npr. studentskom iksicom ili indeksom) kojim ostvaruje pravo kupovine vozne karte sa popustom.

 

Članak 14.

Prijevoznik ima pravo odbiti izdati voznu kartu ili na drugi način osigurati voznu kartu ili primiti u vozilo osobu sa invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću u slučaju potrebe zadovoljavanja važećih sigurnosnih zahtjeva utvrđenih normama međunarodnog prava, prava Zajednice ili nacionalnog prava ili zbog zadovoljavanja zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva koje utvrde nadležna tijela te u slučaju kada projekt vozila ili infrastrukture autobusnih kolodvora ili autobusnih stajališta fizički onemogućuje ukrcavanja, iskrcavanje ili prijevoz osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću na siguran i praktično izvediv način.        

 

Članak 15. 

Za vrijeme putovanja vozno i kontrolno osoblje prijevoznika može isključiti iz putovanja putnika:

 • ako narušava red i mir u vozilu
 • ako ugrožava sigurnost prometa
 • ako ometa rad voznog osoblja
 • ako ometa rad kontrolnog osoblja
 • ako se nepristojno odnosi prema putnicima i/ili voznom osoblju.
U isto vrijeme kada se putnik isključi iz putovanja vozno osoblje mu uručuje i prtljagu. U tom slučaju putnik nema pravo na povrat iznosa naknade vozne karte od mjesta isključenja do završnog autobusnog kolodvora  odnosno stajališta putnika.  

 

Članak 16.

Ako putnik namjerno ili zbog krajnje nepažnje onečisti autobus, obvezan je platiti čišćenje autobusa u visini stvarnih troškova.

Putnik je obvezan naknaditi štetu prijevozniku koju je prouzročio svojom krivnjom.

 

Članak 17.

Putnik koji želi primati potrebne informacije o točno utvrđenom putovanju tijekom njegova trajanja dužan je prilikom sklapanja ugovora o prijevozu prijevozniku ili autobusnom kolodvoru ostaviti kontakt na koji je moguće takve informacije pružati.

Ostale informacije putnicima daju se putem internet stranica prijevoznika i putem autobusnih kolodvora.

 

Članak 18.

U međunarodnom prijevozu putnik je dužan pridržavati se propisa drugih zemalja koja se odnose na putovanje, ulazne i izlazne dokumente (putovnicu, vizu, novac potreban za boravak u nekoj državi i sl.) kao i drugih propisa vezanih za carinu, porezna tijela i druga upravna tijela kako u vezi s njim osobno tako i u vezi s putničkom i ručnom prtljagom.

Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost prema putniku zbog propusta putnika iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, a zbog kojih isti bude isključen iz prijevoza.

 

Članak 19.                                         

Putnik ima pravo na pisanu reklamaciju najkasnije 90 dana od datuma kada je obavljen ili je trebao biti obavljen prijevoz, kojeg je dužan poslati na adresu Particula d.o.o., Ulica grada Vukovara 239a, 10000 Zagreb. Putnik je dužan priložiti voznu kartu te kratko obrazloženje pisane reklamacije.

Prijevoznik je dužan u roku od 30 dana od primitka pisane reklamacije izvijestiti putnika da su navodi iz istog utemeljeni, odbijeni ili se još uvijek obrađuju. 

Prijevoznik se obvezuje dati konačni odgovor u roku ne duljem od 3 mjeseca od primitka pisane reklamacije. Ukoliko prijevoznik to ne učini u navedenom roku od primitka pisane reklamacije putnik može podnijeti prigovor Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture.

Putnik se obvezuje da do dana primitka pisanog očitovanja Službe komercijale Prijevoznika neće javno istupati vezano za navedenu uslugu prijevoza.

U slučaju spora između putnika i prijevoznika, stvarno i mjesno je nadležan sud prema sjedištu prijevoznika.

 

 

V. OBVEZE PRIJEVOZNIKA

 

Članak 20.

Prijevoznik utvrđuje vozni red i cijenu prijevoza za sve relacije na pojedinoj liniji te ih objavljuje na odgovarajući način, na prodajnim mjestima osim u vozilima. Prilikom određivanja prodajne cijene prijevoza prijevoznik može uzeti u obzir i komercijalne povlastice za određene kategorije putnika koje kao takve odredi.

 

Članak 21.

Prijevoznik će primiti na prijevoz i prevesti svaku osobu koja udovoljava uvjetima iz ovih općih uvjeta prijevoza.

Na prijevoz se neće primati:

 • osobe koje sa sobom nose vatreno oružje, osim putnika koji vrše službu, pod uvjetom da im oružje bude zakočeno,
 • osobe koje pokazuju očite znakove zarazne ili duševne bolesti, kao i osobe sa otvorenim ranama (osim ako se prevozi osoba povrijeđena u prometnoj nesreći do najbliže zdravstvene stanice),   
 • djeca do 12 godina starosti, ako nisu u pratnji odraslih osoba. Djeca starosti od 13 do 18 godina života primit će se na prijevoz na vlastitu odgovornost roditelja. 
 • osobe kojima je odjeća ili prtljaga u tolikoj mjeri onečišćena da postoji opasnost onečišćenja odjeće drugih putnika u vozilu ili vozila,
 • osobe pod utjecajem alkohola i opojnih droga,
 • osobe bez odgovarajuće odjeće (u kupaćim kostimima, bez dijelova odjeće i obuće, s pancericama i sl.).

    

Članak 22.

U slučaju otkazivanja polaska ili kašnjenja u polasku sa autobusnog kolodvora u međunarodnom cestovnom prijevozu između zemalja EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza do 250 km, kao i u međunarodnom cestovnom prijevozu između zemlje članice EU i zemlje izvan EU za više od 30 minuta, putnik ima pravo odabira između:

-          nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatne naknade za prijevoz ili

-          povratka u polazno mjesto uz povrat naknade za prijevoz u punom iznosu ili

-          prekida putovanja uz povrat naknade za neobavljeni dio prijevoza.

Za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili ne izvršenja prijevoza, prijevoznik ne odgovara u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja te u slučajevima koji nisu posljedica namjere ili grube nepažnje prijevoznika. 

 

Članak 23.

U međunarodnom cestovnom prijevozu između zemalja EU sa predviđenom udaljenosti prijevoza od najmanje 250 km, putnik ima slijedeća prava:

 • kod otkazivanja i kašnjenja u  polasku sa autobusnog kolodvora za više od 120 minuta ili u slučaju prevelikog broja rezervacija, putnik ima pravo odabira između nastavka ili preusmjeravanja prijevoza do odredišta prvom slijedećom prigodom bez dodatne naknade za prijevoz ili povrata cijene vozne karte i prema potrebi, besplatnog povratka do prvog polaznog mjesta navedenog u ugovoru o prijevozu prvom slijedećom prigodom. 
 • Isto se ne primjenjuje na putnike koji imaju voznu kartu sa otvorenim datumom putovanja bez ovjerene vozne karte i rezervacije sa danom i satom povratka.
 • Svoj odabir putnik je dužan prijevozniku priopćiti na dokaziv način u roku od 60 minuta nakon nastanka okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.
 • Povrat novca, putniku iz stavka 2 podstavka 1 ovog članka, izvršit će se u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva putnika, u gotovini, osim ako putnik ne prihvati drugi oblik naknade. Isplata obuhvaća puni iznos cijene po kojoj je vozna karta kupljena, za dio ili dijelove puta koji nisu prijeđeni i za već prijeđene dijelove puta ako putovanje više ne služi svrsi u pogledu putnikova plana putovanja.
 • Kod otkazivanja i kašnjenja polaska sa autobusnog kolodvora više od 90 minuta kod putovanja kojima je predviđeno trajanje više od 3 sata, putnik ima pravo na brzi obrok i osvježavajuće piće primjerene vremenu čekanja, uz uvjet da su isti raspoloživi na autobusnom kolodvoru ili ih je razumno moguće pribaviti te hotelsku sobu ili drugi smještaj ukoliko je potreban ostanak jedne ili više noći. Trošak smještaja ne može biti veći od 80,00 EUR po noćenju za najviše dva noćenja.
 • Prijevoznik nije u obvezi osigurati smještaj ukoliko je do otkazivanja ili kašnjenja došlo radi teških vremenskih uvjeta ili elementarne nepogode koje su ugrozile sigurno obavljanje prijevoza.
 • U slučaju saobraćajne nesreće koja proistječe iz pružane usluge prijevoza po ovim općim uvjetima prijevoznik će putnicima iz st.1 ovog članka pružiti razumnu i razmjernu pomoć u pogledu neposrednih praktičnih potreba putnika nakon nesreće, uključivo prijevoz, smještaj, hranu, odjeću i pružanje prve pomoći. Ukupan trošak smještaja ne može biti veći od 60,00 EUR po putniku po noćenju za najviše dva noćenja.

 

 

VI.  PRIJEVOZ  PRTLJAGE

 

Članak 24.

Vozilima prijevoznika prevoze se ručna, putnička, nepraćena prtljaga kao i predmeti koji se ne smatraju ručnom, putničkom ili nepraćenom prtljagom pod uvjetima predviđenim ovim općim uvjetima. 

Članak 25.

Ručna prtljaga su stvari koje se mogu unijeti u vozilo odnosno osobno vozilo iz članka 29.st. 2 ovih općih uvjeta i smjestiti na za to određeno mjesto, a koje putnik čuva sam. Pod ručnom prtljagom podrazumijevaju se u pravilu stvari  manjih dimenzija, kao što su  ručne torbe, mreže i slično, koje se mogu stavljati na policu iznad sjedala u autobusu ili ih putnici mogu držati kod sebe, ispod sjedišta, ali tako da ne smetaju drugim putnicima. Za ručnu prtljagu iz stavka 2. ovog članka vozno osoblje ne naplaćuje uslugu prijevoza i ne odgovara za gubitak ili oštećenje iste.

 

Članak 26.

Pod putničkom prtljagom podrazumijevaju se kovčezi, torbe, ruksaci i slično, a usluga prijevoza se naplaćuje. Pod predmetima koji se ne smatraju putničkom prtljagom podrazumijevaju se  predmeti koje putnik nosi sa sobom kao što su: sanduci, košare, vreće, omoti i slični predmeti koji se po svojim dimenzijama i težini mogu smjestiti u prostor za prijevoz prtljage (prtljažnik)  i naplaćuju se prema važećem cjeniku za nepraćenu prtljagu. Prijevoznik može na zahtjev putnika primiti na prijevoz najviše dva komada prtljage, a  ako raspolaže potrebnim prtljažnim prostorom te ujedno ne opterećuje vozilo i više. 

Vozno osoblje kod primanja i smještaja prtljage dužno je putniku izdati odgovarajuću voznu kartu – prtljažnicu i račun za pruženu uslugu prijevoza prtljage koji je putnik dužan čuvati tijekom cijelog putovanja i predočiti na zahtjev kontrole. Cjenik za prijevoz  putničke i nepraćene prtljage te predmeta utvrđuje prijevoznik i vidno je istaknut na prodajnim mjestima prijevoznika. Postojanje ugovora o prijevozu putničke prtljage ili predmeta ne može se dokazivati na drugi način osim prtljažnicom i računom za pruženu uslugu prijevoza prtljage.

 

Članak 27.

Prijevoznik odgovara za štetu koja nastane gubitkom ili oštećenjem putničke, nepraćene prtljage i predmeta do iznosa od kunske protuvrijednosti  300,00€  prema srednjem tečaju HNB na dan isplate. Prijevoznik ne odgovara za štetu iz stavka 1. ovog članka ako putnička prtljaga nije upakirana ili nije dostatno upakirana, te je zbog tih nedostataka po svojoj naravi izložena gubitku ili oštećenju.  Putnik je prilikom predaje na prijevoz prtljage dužan obavijestiti vozno osoblje o vrijednosti prtljage iznad iznosa navedenog u stavku 1 ovog članka te voznom osoblju omogućiti uvid u prtljagu.

Dragocjenosti, vrijednosne papire ili druge skupocjene stvari putnik je u obvezi imati u ručnoj prtljazi.

 

 

Članak 28.

Putnik je dužan naknaditi štetu prijevozniku koja nastane zbog svojstava ili stanja prtljage.

Na prijevoz se kao prtljaga ne primaju opasne tvari, eksplozivni i lakozapaljivi  predmeti, predmeti neugodna mirisa, stvari pokvarljivog sadržaja, stvari koje nagrizaju ili mogu povrijediti ili uprljati putnike, oštetiti autobus ili stvari ostalih putnika primljene na prijevoz, lako lomljive stvari, gotov novac, vrijednosne papire, dragocjenosti, nakit ili  umjetnine. 

 

Članak 29.

Od životinja na prijevoz se mogu primiti isključivo specijalno dresirani psi vodiči slijepih osoba u pratnji slijepe osobe u svojstvu putnika. 

 

Članak 30. 

U skladu sa raspoloživim prostorom u prtljažniku vozila prijevoznik može uzeti na prijevoz nepraćenu  prtljagu. Nepraćena prtljaga su stvari koje ne prati putnik u vozilu, a koje prijevoznik preuzima na prijevoz uz prateću voznu kartu - prtljažnicu i isporučuje na ugovorenom odredištu naznačenom na prtljažnici. Ugovorom o prijevozu nepraćene prtljage prijevoznik se obvezuje da će preuzetu prtljagu prevesti do ugovorenog odredišta i uručiti je primatelju ili po njemu opunomoćenoj osobi (uz predočenje punomoći od primatelja). Na prtljažnici za nepraćenu prtljagu se upisuje relacija i ime i prezime te adresa primatelja. Preuzimanje nepraćene prtljage na prijevoz vozno osoblje potvrđuje svojim potpisom na voznoj karti, primjerak koje se uručuje pošiljatelju kada se vrši i naplata usluge, dok prilikom predaje prtljage primatelj svojm potpisom potvrđuje primitak pošiljke na primjerku prtljažnice koju posjeduje vozno osoblje. Postojanje ugovora o prijevoz nepraćene prtljage može se dokazivati samo prtljažnicom za nepraćenu prtljagu.

 

Članak 31.

Prijevoznik ne odgovara za krivu informaciju u vezi sadržaja nepraćene prtljage. Vozno osoblje ovlašteno je odbiti primitak prtljage u slučaju da putnik ili pošiljatelj odbija reći njezin sadržaj.

 

Članak 32.

Prijevoznik u međunarodnom prijevozu ne uzima na prijevoz nepraćenu prtljagu. 

 

Članak 33.

Pošiljatelj je dužan dostaviti nepraćenu prtljagu najkasnije 15 minuta prije polaskavozila po voznom redu, u protivnom prijevoznik je nije dužan preuzeti. Primatelj je dužan dočekati vozilo radi preuzimanja nepraćene prtljage. Prijevoznik ne odgovara za nepraćenu prtljagu ako primatelj nije dočekao autobus.

 

Članak 34.

Putnik je dužan prilikom izlaska iz vozila na odredištu putovanja sa sobom ponijeti sve svoje stvari koje je imao sa sobom u vozilu te preuzeti i svoju putničku prtljagu. Sve pronađene stvari nakon završetka putovanja vozno osoblje predaje ovlaštenoj osobi prijevoznika ili trgovačkom društvu koje gospodari autobusnim kolodvorom.Za stvari pronađene u vozilu nakon završetka putovanja koje su podložne kvarenju prijevoznik ne odgovara, dok za ostale stvari pronađene u vozilu odgovara najduže 8 dana od dana završetka putovanja.

 

VII.  ZAVRŠNE ODREDBE                                                                                

Članak 35.

Vozila prijevoznika u kojima je ugrađen video nadzor  na vidnom mjestu pri ulasku u vozilo kao i u samom vozilu imaju istaknutu oznaku da je vozilo pod video nadzorom. Snimljeni podaci smatraju se povjerljivima. Očitavanje snimljenih podataka moguće je po nalogu odgovorne osobe prijevoznika, zahtjevu MUP-a i zahtjevu suda, te zahtjevu putnika koji je obuhvaćena slikovnim podatkom, na njegov pisani zahtjev i uz naznaku svrhe u koju se podatak traži.

 

Članak 36.

Prijevoznik će kao poslovnu tajnu čuvati sve što je saznao o putniku i bez njegovog odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima ili na zahtjev nadležnog tijela vlasti, nikome neće priopćiti osobne podatke putnika prikupljene u svrhu realizacije ugovora o prijevozu.

 

Članak 37.

Sve sporove nastale između putnika za vrijeme vožnje riješava vozno osoblje, dok eventualne sporove između putnika i voznog osoblja rješava ovlaštena osoba prijevoznika.

                                                              

Članak 38.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a putnicima su dostupni na internet stranici prijevoznika www.particula.hr    

 

Članak 39.

Online prodaja voznih karata regulirana je zasebnim općim uvjetima.

 

Članak 40.

Prijevoznik može mijenjati ove Opće uvjete prijevoza u skladu sa svojom poslovnom politikom te važećim zakonskim propisima i uredbama EU.

 

U Zagrebu, 30.11.2014.g.

Particula d.o.o.

 

Loading...
Loading...